ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบการยื่นกู้

• หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6-12 เดือน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

• สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

• สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

• สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ

• ใบขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม (ฉบับสำนักงานที่ดิน)

• แบบแปลน

• ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

• สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม

• ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี

• สำเนาหนักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

• หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ที่จะซื้อพร้อมราคา

• หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

• สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ิดิน ฉบับกรมที่ดิน