ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

เอกสารประกอบการยื่นกู้

• หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6-12 เดือน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

• สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

• สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

• สำเนาหนักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร

• หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ที่จะซื้อพร้อมราคา