สนใจสินเชื่อบ้านกับธอส.

กรุณากรอกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ

ข้อมูลส่วนตัว


*จังหวัดที่เลือกคือจังหวัดที่ตั้งหลักประกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ “โครงการ Smart Loan”

  • "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้กับธนาคารเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ โดยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของธนาคาร ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล, การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, การโอนข้อมูลส่วนบุคคล, การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และหรือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อการพิจารณาในการขอสินเชื่ออื่นๆ ของธนาคารที่อาจตรงกับความสนใจของข้าพเจ้า รวมถึง การเปิดเผยต่อหน่วยงานภายในของธนาคารและ/หรือบุคคลที่สามแต่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านสินเชื่อและ/หรือการใช้งานของเว็บไซต์นี้ และข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับบุคคลภายนอก https://www.ghbank.co.th/information/policy/personal-info-policy/ เรียบร้อยแล้ว"