รายละเอียดการ เอกสารประกอบการยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุด

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 -12 เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ


เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือ เพื่อซื้อที่ดิน + ปลูกสร้างอาคาร

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 -12 เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

- ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร /ต่อเติม(ฉบับสำนักงานที่ดิน)

- แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง


Refinance (ไถ่ถอนจำนอง)

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 -12 เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

- สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน และสำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียน ย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี


เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 -12 เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

- หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน


เพื่อต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 -12 เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

- ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร /ต่อเติม(ฉบับสำนักงานที่ดิน)

- แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง


เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ/ใบรับรองเงินเดือน

- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 -12 เดือน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

- สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

- สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์อาคาร หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ที่จะซื้อพร้อมราคา