สินเชื่อ

สินเชื่อผู้ประกอบการ


เอกสารประกอบการยื่นกู้

• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

• สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ทุกหน้า)

• สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

• สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก.หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า

• ใบขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม (ฉบับสำนักงานที่ดิน)

• แบบแปลน

• ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง