ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน GHB ALL

โครงการ GHBank Smart NPL ยื่นคำร้องขอประนอมหนี้
ตรวจสอบ
**กรุณาเตรียมเอกสารรายได้ปัจจุบัน โดยเป็นรูปภาพ (.jpg หรือ .jpeg) ขนาดไม่เกิน 2 Mb เช่น หลักฐานรายได้ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง หรือภาพถ่ายกิจการ**